(I) HYBRID | 26.2% THC | Wedding Cake X Gelato #33